Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

Lập trình hướng đối tượng với C++ cài đặt danh sách liên kết kép chứa các phần tử là số nguyên

//Họ và tên: Trần Văn Linh

//Msv: 581597

//Lớp: K58QLTT

//Đề: Cài đặt danh sách liên kép

#include<iostream>

using namespace std;

//Khai bao lop
class dslkkep
{
          private:
                   struct node
                   {
                             int infor;
                             node *left;
                             node *right;
                   }*L,*R;
          public:
                   dslkkep();
                   ~dslkkep();
                   void insertFirst(int x);//chen vào nút đầu 
                   int deleteFirst();// xóa nút cuối
                   int empty();//Kiểm tra danh sách rỗng
};
//===Chuong trinh chinh===
int main()
{
          dslkkep ds;
          ds.insertFirst(1);
          ds.insertFirst(2);
          ds.insertFirst(3);
          ds.insertFirst(4);
          while(!ds.empty())
                   cout<<ds.deleteFirst()<<"   ";
}
//===Dinh nghia ham===
dslkkep::dslkkep():L(NULL),R(NULL)
{
         
}
//-----------------
dslkkep::~dslkkep()
{
          node *P;
          if(L==R)
          {
                   delete L;
                   delete R;
          }
          else while(L)
          {
                   P=L;
                   L=L->right;
                   delete P;
          }
}
//-----------------
void dslkkep::insertFirst(int x)
{
          node *N;
          N=new node();
          N->infor=x;
          N->left=NULL;
          N->right=NULL;
         
          if(L==NULL)
          {
                   L=N;
                   R=N;
          }
          else
          {
                   N->right=L;
                   L->left=N;
                   L=N;
          }
}
//-----------------
int dslkkep::deleteFirst()
{
          if(L==NULL)
                   return 0;
          int tg=L->infor;
          node *P=L;
          L=L->right;
          delete P;
          return tg;
}
//-----------------
int dslkkep::empty()
{
          if(L==NULL)
                   return 1;
          return 0;
}

//-----------------

0 nhận xét:

Đăng nhận xét