Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Bài tập lập trình hướng đối tượng java Số 9 (Chữa bài kiểm tra học kỳ )

//Họ tên: Trần Văn Linh
//Msv:581597
//Lớp:K58QLTT

Đề 03;public class Circle
{
    private double radius;
    private String color;
   
    public Circle()
    {
        this.radius=1.0;
    }
    public Circle(double radius)
    {
        this.radius=radius;
    }
    public double getRadius()
    {
        return this.radius;
    }
     public double getArea()
    {
        return Math.PI*this.radius*this.radius;
    }
}
 //----------------------------------------------------
public class Cylinder extends Circle
{
    private double height;
    //contructor
    public Cylinder()
    {
        this.height=1.0;
    }
    public Cylinder(double radius)
    {
         super(radius);
         this.height=1.0;
    }
    public Cylinder(double radius,double height)
    {
         super(radius);
         this.height=height;
    }
   
    public double getHeight()
    {
        return this.height;
    }
    //ham tinh the tich
    public double getVolume()
    {
        return super.getArea()*this.height;
    }
    //overide equals
    public boolean equals(Object obj)
    {
        Cylinder tg=(Cylinder)obj;
        if(this.getRadius()==tg.getRadius()&&this.height==tg.getHeight())
        {
            return true;
        }
        return false;
    }
}
 //---------------------------------------------------------
public class Test
{
   public static void main(String[] args)
   {
      //su dung ham tao Cylinder();
       Cylinder ht1=new Cylinder();
       System.out.println("Ban kinh :"+ht1.getRadius());
       System.out.println("Chieu cao: "+ht1.getHeight());
       System.out.println("Dien tich mot mat: "+ht1.getArea());
       System.out.println("The tich: "+ht1.getVolume());
      
       //su dung ham tao Cylinder(5.0,2.0);
       Cylinder ht2=new Cylinder(5.0,2.0);
       System.out.println("Ban kinh :"+ht2.getRadius());
       System.out.println("Chieu cao: "+ht2.getHeight());
       System.out.println("Dien tich mot mat: "+ht2.getArea());
       System.out.println("The tich: "+ht2.getVolume());
   }
}

0 nhận xét:

Đăng nhận xét