Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

Quản Lý Sinh Viên Với Node.js

Cấu trúc gồm có các hàm :
          Hàm : getAllSV();
Hàm : addSV();
Hàm: getSV();
Hàm : hienAllSV();
Hàm: editSV();
Hàm : xoaSV();
Hàm : hienSV();

var storage = require('node-persist');

var student={id:"",name:""};
storage.initSync();

//get toan bo sv
function getAllSV()
{
          var student=storage.getItemSync('student');
          if(typeof student == "undefined")
          {
                   return [];
          }
          return student;
}

// them sv
function addSV(id,name)
{
          var sv=getAllSV();
          for(var i=0;i<sv.length;i++)
          {
                   if(sv[i].id==id)
                   {
                             console.log("Id nay da ton tai");
                             return;
                   }
          }
          sv.push({
                   id:id,
                   name:name
          });
          storage.setItemSync("student",sv);
}

//get thong sv theo id
function getSV(id)
{
          var sv=getAllSV();
          for(var i=0;i<sv.length;i++)
          {
                   if(sv[i].id==id)
                             return sv[i];
          }
}

//hien tat ca cac sv
function hienAllSV()
{
          var sv=getAllSV();
          for(var i=0;i<sv.length;i++)
          {
                   console.log(sv[i].id+ "   "+sv[i].name);
          }
}

//sua sv
function editSV(id,name)
{
          var sv=getAllSV();
          for(var  i=0;i<sv.length;i++)
          {
                   if(sv[i].id==id)
                   {
                             sv[i].name=name;
                   }
          }
          storage.setItemSync("student",sv);
}
//xoa sv theo id
function xoaSV(id)
{
          var sv=getAllSV();
          for(var i=0;i<sv.length;i++)
          {
                   if(sv[i].id==id)
                   {
                             sv.splice(i,1);
                   }
          }
          storage.setItemSync("student",sv);
}

//hien thong tin mot sv
function hienSV(sv)
{
          console.log(sv.id+ "---"+sv.name);
}
addSV(1,"Tran van Linh");
addSV(2,"Bui van A");
addSV(3,"Le tat tung");
addSV(4,"Bui Hai Nam");
addSV(5,"Tran trong nghia");

var sv=getSV(1);
console.log("Tat ca SV: ");
hienAllSV();

xoaSV(1);
console.log("Sau khi xoa sv co id=1:");

hienAllSV();

var sv=getSV(2);
console.log("Thong tin sv co id=2:");
hienSV(sv);

console.log("Thong tin sv co khi edit sv co id=2:");
editSV(2,"La Hai Nam")
var edit=getSV(2);
hienSV(edit);
   
   Kết quả khi run:
       0 nhận xét:

Đăng nhận xét