Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Ngăn xếp cài đặt bằng danh sách liên kết đơn

Ngăn xếp là danh sách tuyến tính , mà phép bổ sung và loại bỏ thực hiện theo nguyên tắc vào sau ra trước. Khi cài đặt ngăn xếp bằng danh sách liên kết đơn phần tử đỉnh của ngăn xếp chính là nút đầu tiên của danh sách liên kết. Phép bổ sung và loại bỏ được thực hiện ở vị trí này.


1, Giải thuật bổ sung một phần tử vào ngăn xếp:


Procedure    Push(var T,X)
1,{Tạo một node mới có infor là X}
new <= AVAIL;
infor(new):=x;
link(new):=x;
2,{Bổ sung}
link(new):=T;
T:=new;
return.
// Chuyển sang hàm trong C;
Ban đầu ta có cấu trúc của node là:

typedef struct node NODE;
struct node
{
         int  infor;
        NODE *link;
};
// -------------------
void Push(NODE *T,int x)
{
       //tạo một nút mới
        NODE *N;
        N=(NODE*) malloc(sizeof(NODE));
        N->infor=x;
        N->link=NULL;
        //bổ sung
        N->link=T;
        T=N;
}

2, Giải thuật loại bỏ 1 phần tử khỏi ngăn xếp

Function   POP(var T)
1,{Kiểm tra ngăn xếp rỗng }
   if T=NULL then
   begin
       write('Ngan xep rong');
        return ;
   end
2,{Loại bỏ}
P:=T;
tg:==infor(T);
T:=link(T);
P=>AVAIL;
POP:=tg;
Return.

//Chuyen sang hàm trong c
//Ban đầu ta cũng có cấu trúc một nút như bên trên 
int POP(NODE *T)
{
       NODE *P:
       P=T;
       int tg=0;
      //Kiểm tra ngăn xếp rỗng

       if(T==NULL)

       {
                printf("Ngăn xếp rỗng.!");
                return 0;
       }
     
       tg=T->infor;//lấy thông tin của nút đỉnh 
       T=T->link;//cho T trỏ tới nút tiếp theo
       free(P);//xóa  bỏ nút đỉnh
       return tg;//trả về thông tin của nút bị loại bỏ
}
P=>AVAIL, P<=AVAIL để biểu thị việc thu hổi và cấp phát bộ nhớ.!
Lưu ý: với cách cài đặt này T phải là biến toàn cục vì trong ngôn ngữ C không có kiểu tham chiếu mà chỉ có tham trị. Khi truyền theo giá trị thì biến sẽ không bị thay đổi khi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét