Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

Giải thuật bổ sung một phần tử vào đầu danh sách liên kết đơn.

//Họ Tên: Trần Văn Linh
//MaSV:581597
//Lớp:K58QLTT

Danh sách liên kết đơnKhi bổ sung ta cho địa chỉ của new trỏ vào F sau đó ta cho F trỏ tới new.


Giải thuật bổ sung một phần tử dữ liệu vào danh sách liên kết đơn
F:nút đầu tiên của danh sách liên kết đơn.
 Procedure    INSERT(F,X)
 1, {Tạo một nút mới}
 new<= AVAIL
link(new):=null;
infor(new):=X;
2,{Bổ sung vào đầu danh sách}
if(link(F)=null) then F=new;
else
      begin
             link(new):=F;
             F:=new;
     end
return


Chuyển thành hàm trong C

void Insert(node *F,int x)
{
     //tạo một node mới
     node *N;
    N=(node*)malloc(sizeof(node));
    N->infor=x;
    N->link=Null;
 
   //Bổ sung
   if(F==NULL)
          F=N;
  else
 {
       N->link=F;
       F=N;
  }
}

0 nhận xét:

Đăng nhận xét