Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Chương trình chuyển đổi 1 số nguyên dương sang dạng nhị phân sử dụng ngăn xếp cài đặt bằng danh sách liên kết kép bằng ngôn ngữ C

//Ho va ten: Tran Van Linh
//Msv:581597
//Lop:K58QLTT

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

//Khai bao cau truc
struct node
{
          int infor;
          struct node *left;
          struct node *right;
} *T=NULL;

//khai bao ham
void push(int x);
int pop();
int empty();

//==chuong trinh chinh==
int main()
{
          int n,thuong;
         
          printf("Nhap so nguyen can chuyen sang dang nhi phan:");
          do
          {
                   scanf("%d",&n);
                   if(n<0)
                             printf("\nSo nguyen nhap phai duong,nhap lai: ");
          }while(n<0);
         
          thuong=n;
         
          while(thuong)
          {
                   push(thuong%2);
                   thuong/=2;
          }
         
          printf("\nDang nhi phan cua %d la:",n);
          while(!empty())
                   printf("%d",pop());
          return 0;
}
//==Dinh nghia ham==
void push(int x)
{
          struct node *N;
          N=(struct node*)malloc(sizeof(struct node));
          N->infor=x;
          N->left=NULL;
          N->right=NULL;
         
          //bo sung vao dinh ngan xep
          if(T==NULL)
                   T=N;
          else
          {
                   N->right=T;
                   T->left=N;
                   T=N;
          }
}
//-------------
int pop()
{
          int tg;
          struct node *P;
         
          if(T==NULL)
          {
                   printf("Danh sach rong.!");
                   return 0;
          }
          tg=T->infor;
          P=T;
          if(T->right==NULL) //Trường hợp ds chỉ có 1 nút
          {
                   T=NULL;
          }
          else
          {
                   T=T->right;
                   T->left=NULL;
          }
          free(P);
          return tg;
}
//-------------
int empty()
{
          if(T==NULL)
                   return 1;
          return 0;
}

//-------------

0 nhận xét:

Đăng nhận xét