Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

Vẽ chữ Z bằng vòng lặp for trong java


public class VeHinh
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int row=7;
        int col=7;
        System.out.println("Images 1");
        for(int i=1;i<=row;i++)
        {
                if(i==1||i==row)
                {
                   for(int l=1;l<=col;l++)
                   {
                       System.out.print("* ");
                   }
                   System.out.println();
                }
                if(i!=1&&i<row)
                {
                    for(int j=1;j<i;j++)
                    {
                         System.out.print("  ");
                    }
                    System.out.println("*");  
                }
               
        }
         System.out.println("\nImages 2");
         for(int i=1;i<=row;i++)
        {
                if(i==1||i==row)
                {
                   for(int l=1;l<=col;l++)
                   {
                       System.out.print("* ");
                   }
                   System.out.println();
                }
                if(i!=1&&i<row)
                {
                    for(int j=1;j<=col-i;j++)
                    {
                         System.out.print("  ");
                    }
                    System.out.print("*");  
                    for(int k=1;k<i;k++)
                    {
                         System.out.print("  ");
                    }
                    System.out.println();
                }
               
        }
    }
}

Kết quả:
        

0 nhận xét:

Đăng nhận xét