Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Lập trình hướng đối tượng với Java số 11

1. Lớp HinhCN

public class HinhCN implements Comparable
{
    private double cdai;
    private double crong;
   
    public HinhCN()
    {
    }
    public HinhCN(double cdai,double crong)
    {
        this.cdai=cdai;
        this.crong=crong;
    }
   
    public double getCRong()
    {
        return crong;
    }
     public double getCDai()
    {
        return cdai;
    }
  public void setCRong(double a)
    {
          this.crong=a;
    }
     public void setCDai(double a))
    {
         this.cdai=a;

    }
    public double tinhDT()
    {
        return cdai*crong;
    }
    public double tinhCV()
    {
        return (cdai+crong)*2;
    }

    public boolean equals(HinhCN h2)
    {
        if(this.tinhDT()==h2.tinhDT())
        {
            return true;
        }
        return false;
    }
   
    public int compareTo(Object h2)
    {
        HinhCN hcn=(HinhCN)h2;
        if(this.tinhDT()<hcn.tinhDT())
        {
            return -1;
        }
        if(this.tinhDT()==hcn.tinhDT())
        {
            return 0;
        }
        return 1;
    }
}

2.Lớp test

public class Test
{
    public static void main(String [] args)
    {
        HinhCN a=new HinhCN(5,6);
        HinhCN b=new HinhCN(5,6);
        System.out.println("Su dung phuong thuc equals: ");
        if(a.equals(b))
        {
            System.out.println("Dien tich hai hinh bang nhau");
        }
        else
        {
            System.out.println("Dien tich hai hinh khong bang nhau");
        }
       
        HinhCN c=new HinhCN(9,9);
        HinhCN d=new HinhCN(10,9);
        System.out.println("Su dung phuong thuc compareTo: ");
        if(c.compareTo(d)==-1)
        {
            System.out.println("Dien tich c<d");
        }
        else if(c.compareTo(d)==0)
        {
            System.out.println("Dien tich c=d");
        }else
        {
             System.out.println("Dien tich c>d");
        }
    }
}

3.Kết quả:0 nhận xét:

Đăng nhận xét