Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

Cài đặt hàng đợi bằng mảng vơi ngôn ngữ C

//Họ và tên:Trần văn Linh
//Msv:581597
//Lớp:K58QLTT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#include<stdio.h>

enum {size=100};//Kích thước mảng
//Khai bao cau truc
typedef struct ds
{
int a[size];
int R;
int F;
}ds;
//Khai bao ham
void Create(ds *ds);//Hàm khỏi tạo
void CQInsert(ds *ds,int x);//Hàm chèn một phần tử x vào ds
int CQDelete(ds *ds);//Ham xóa bỏ 1 phần tử và trả về phần tử đó
int empty(ds *ds);//Hàm kiểm tra ds rỗng.

//====Chương trình chính====
void main()
{
ds ds;

Create(&ds);//Khởi tạo ds

CQInsert(&ds,1);//Chèn 1 vào ds
CQInsert(&ds,2);//Chèn 2 vào ds
CQInsert(&ds,3);//Chèn 3 vào ds
CQInsert(&ds,4);//Chèn 4 vào ds

       //xóa bỏ từng phần tử trong danh sách và in phần tử đó ra
while(!empty(&ds))
printf("%d\t\t",CQDelete(&ds));
}

//Dinh nghia ham
void Create(ds *ds)
{
ds->F=-1;
ds->R=-1;
}
//-----------------------------------------------------
void CQInsert(ds *ds,int x)
{
        //Kiểm tra ds đầy
if((ds->F==0)&&(ds->R==size-1)||(ds->R+1==ds->F))
{
printf("Danh sach da day.!");
return;
}
        //Thay đổi chỉ số
if(ds->F==-1)
{
ds->F=0;
ds->R=0;
}else if(ds->R==size-1)
                  ds->R=0;
          else
               ds->R++;
        //Bổ sung
ds->a[ds->R]=x;
}
int CQDelete(ds *ds)
{
int tg;
        //Kiểm tra ds rỗng
if(ds->F<0)
{
printf("Ds rong.!");
return 0;
}

tg=ds->a[ds->F];//Phần tử xóa bỏ trả về

       //Thay đổi chỉ số
if(ds->F==ds->R)
{
ds->F=-1;
ds->R=-1;
}
else if(ds->F==size-1)
ds->F=0;
else
               ds->F++;
return tg;
}
//---------------------------
int empty(ds *ds)
{
if(ds->F<0)
return 1;//Rỗng trả về 1
return 0;
}
Kết quả khi chạy chương trình :
  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét