Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Chương trình cài đặt hằng đợi theo danh sách liên kết đơn bằng C++

//Họ Tên: Trần Văn Linh
//MaSV:581597
//Lớp:K58QLTT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hangdoi.cpp
#include<iostream>

using namespace std;

//Khai bao lop
class hangdoi
{
private:
struct node
{
int info;
node *link;
}*F,*R;
public:
hangdoi();
~hangdoi();
void cqinsert(int &x);
int cqdelete();
};
//===Chuong trinh chinh===
int main()
{
hangdoi ds;
int i,n;
int a[50];

cout<<"Nhap so luong so nguyen:";
cin>>n;
for(i=0;i<n;i++)
{
cout<<"Nhap phan tu thu "<<i<<" :"<<endl;
cin>>a[i];
ds.cqinsert(a[i]);
}

cout<<"Danh sach so da nhap la:"<<endl;
for(i=0;i<n;i++)
cout<<ds.cqdelete()<<" ";

return 0;
}
//Dinh nghia ham
hangdoi::hangdoi():F(NULL),R(NULL)
{

}
//--------------
hangdoi::~hangdoi()
{
node *P;
while(F)
{
P=F;
F=F->link;
delete P;
}
}
//--------------
void hangdoi::cqinsert(int &x)
{
node *N;
N= new node;
N->info=x;
N->link=NULL;

if(F==NULL)
{
F=N;
R=N;
}
else
{
R->link=N;
R=N;
}
}
//--------------
int hangdoi::cqdelete()
{
node *P;
int y;

P=F;
if(F==NULL)
{
cout<<"hang doi rong.!";
return 0;
}

y=F->info;
F=F->link;
delete P;
return y;
}
//--------------

0 nhận xét:

Đăng nhận xét