Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

Giải thuật thêm,xóa ,tim kiếm một nút vào danh sách liên kết đơn

//Họ và tên :Trần Văn Linh
//MSV:581597
//Lớp:K58QLTT

---------------------------------------------------------------------------------
A.Giải thuật thêm một nút vào danh sách liên đơn
Bài này mình sẽ giới thiệu 3 trường hợp bổ sung trong danh sách liên kết đơn.
Mình sẽ dùng 2 biến con trỏ F, R là nút đầu tiên, nút cuối cùng của danh sách.

Lưu ý : new <=AVAIL và P=>AVAIL để biểu thị việc cấp phát và thu hồi bộ nhớ.

TH1. Giải thuật bổ sung vào nút đầu tiên
 - Vào :Phần tử dữ liệu x
 -  Ra: Không có

procedure Insert(F,X)
1,{Tạo nút mới}
      new <=AVAIL;
    infor(new):=X;
    Link(new):=null;
2,{Bổ sung}
   Link(new):=F;
   F:=new;
3,{Kết thúc}
Return.

TH2. Giải thuật bổ sung vào sau nút M
  -Vào :M,X
  -Ra: Không có

procedure Insert(F,M,X)
1,{Tạo nút mới}
      new <=AVAIL;
    infor(new):=X;
    Link(new):=null;
2,{Bổ sung}
 {Trường hợp danh sách rỗng}
  if F=null then
      F:=new;
  else
  begin
        Link(new):=Link(M);
        Link(M):=new;
  end
3,{Kết thúc}
Return.

TH3. Giải thuật bổ sung vào nút cuối cùng

procedure Insert(F,R,M,X)
1,{Tạo nút mới}
      new <=AVAIL;
    infor(new):=X;
    Link(new):=null;
2,{Bổ sung}
 {Trường hợp danh sách rỗng}
  if F=null then
                    begin
                          F:=new;
                          R:=new;
  else
  begin
        Link(R):=new;
        R:=new;
  end
3,{Kết thúc}
Return. 

B. Giải thuật tiềm kiếm một nút trong danh sách liên đơn khi biết trường thông tin.

 Vào :F,thông tin nút cần tìm kiếm 
 Ra: Nút cần tìm kiếm

 Function Search(F,X)
 1{Kiểm tra danh sách rỗng}
   if F=null
   begin
        write('Danh sách rỗng');
        return;{kết thúc}
   end
 2,{Tìm kiếm}
   P:=F;
   while P#null Do
   begin
        if infor(P)=X
         begin
              Q:=P;{nút tìm thấy}
              return;{Dừng vòng lặp,thay cho lệnh break trong C}
        end;
         P=Link(P);
   end
3,{Kiểm tra xem có tồn tại nút cần tìm không?}
 if Q=null
 begin
      write('Không tồn tại nút cần tìm kiếm.!');
      return;{Kết thúc}
 end
else
    Search:=Q;{Trả về nút được tìm thấy}
4,{Kết thúc}
Return.

C. Giải thuật xóa một nút có trường thông tin là x trong danh sách liên kết đơn.
Vào:F,X
Ra: Không có

Procedure    Delete(F,X)
1{Kiểm tra danh sách rỗng}
   if F=null
   begin
        write('Danh sách rỗng');
        return;{kết thúc}
  end
2,{Tìm nút cần xóa}
 P:=F;
 while P# null Do
 begin
       if infor(P)=X then
            return;{Dừng vòng lặp,thay cho lệnh break trong C}
      Q:=P;
      P:=Link(P);{nút cần xóa}
 end
3,{xóa bỏ}
if P # null
begin
     if P=F then
           F=Link(F);
     else
     begin
          Link(Q):=Link(P);
     end
  P=>AVAIL;{Thu hồi bộ nhớ}
end
4,{Kết thúc}
Return.

1 nhận xét:

Đăng nhận xét