Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Chương trình cài đặt ngăn xếp bằng danh sách liên kết đơn cho phép chèn , xóa một số phần tử bằng C++

//Họ Tên: Trần Văn Linh
//MaSV:581597
//Lớp:K58QLTT

DSLK.cpp
#include<iostream>

using namespace std;

//Khai bao lop
class dslkd
{
private:
struct node{
int info;
node *next;
}*F;
public:
dslkd();
~dslkd();
void chencuoi(int x);
void xoanode(int x);
void hien();

};

//==Chuong trinh chinh====
int main()
{

dslkd ds;
int x;
char kt;
do
{
cout<<"Nhap phan tu muon them vao danh sach:";
cin>>x;
ds.chencuoi(x);
cout<<"\nCo muon nhap them nua khong (C-K):";
cin>>kt;
}
while(kt=='c'||kt=='C');
cout<<"\nDanh sach da nhap la:";
ds.hien();
cout<<"\nNhap phan tu muon xoa:";
cin>>x;
ds.xoanode(x);
cout<<"Danh sach sau khi xoa la:";
ds.hien();
cout<<endl;
return 0;
return 0;
}
//Dinh nghia ham
dslkd::dslkd():F(NULL)
{

}
//------------
dslkd::~dslkd()
{
node *P;
while(F)
{
P=F;
F=F->next;
delete P;
}
}
//------------
void dslkd::chencuoi(int x)
{
node* N,*P;
N=new node;
N->info=x;
N->next=NULL;

P=F;
if(F==NULL)
F=N;
else
{
while(P->next)
P=P->next;
P->next=N;
}
}
//------------
void dslkd::xoanode(int x)
{
node *P;
node *Q;
P=F;
while(P)
{
if(P->info==x)
break;
Q=P;
P=P->next;
}
if(P)
{
if(P==F)
F=F->next;
else
{
Q->next=P->next;
}
delete P;
}

}
//------------
void dslkd::hien()
{
node*P;
P=F;
while(P)
{
cout<<P->info;
P=P->next;
}
}
//------------

0 nhận xét:

Đăng nhận xét