Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

Giải thuật chuyển 1 số nguyên dương thành xâu nhị phân sử dụng ngăn xếp cài đặt bằng danh sách liên kết đơn

Họ và tên: Trần Văn Linh
Msv:581597
Lớp K58QLTT

----------------------------------------------------------------------------------------------------

A.   Giải thuật chương trình

Vào :n;
Ra: xâu nhị phân;

{Giải thuật này chuyên đổi một số nguyên thành xâu nhị phân sử dụng  cài đặt bằng danh sách liên kết đơn}

Program ChuyenDoiNhiPhan;
1, read(n);
2, while n <> 0 do
    Begin
              Tg:=n mode 2;
              Call Push(Tg);
              n:= n /2;
    end
3, while Empty(T) <>TRUE do write(Pop());
End.

B.   Thủ tục bổ sung vào ngăn xếp cài đặt bằng danh sách liên kết đơn

Vào : Ngăn xếp (T,X);
Ra:  Không có;

{Thủ tục này bổ sung phân tử dữ liệu X vào ngăn xếp (T) có T là nút đỉnh ngăn xếp cài đặt bằng danh sách liên kết đơn ;}

Procedure       Push(var:T,x);
1,{Tao nút mới }
    new<=AVAIL;
    infor(new):=x;
    link(new):= Ø;
2,{ Bổ dung vào ngăn xếp}
    link(new):=N;
   T:=N;
Return

C.   Hàm loại bỏ một phần tử ở đỉnh ngăn xếp

Vào :Ngăn xếp (T);
Ra: Trả phần tử dữ liệu của nút bị loại bỏ.

{Hàm này loại bỏ phần tử của đỉnh ngăn xêp(T) có T là đỉnh ngăn xếp và trả về phần tử loại bỏ;}

Function Pop(var: L,R);
1,{Kiem tra danh sach rong};
    If T=Ø then begin
                                          Write(‘Danh sach rong.!’);
                                          Return ;
                                 End;
2,{Loại bỏ phần tử đỉnh ngăn xếp}
    Tg:=INFOR(T);
    P:=T;
    Tg=T->infor ;
    T=T->link ;
    P=>AVAIL;
3, Pop:=Tg;
Return;

D.   Hàm kiểm tra ngăn xếp rỗng

Vào: ngăn xếp (T);
Ra :TRUE nếu ngăn xếp rỗng , FALSE nếu ngăn xếp chưa rỗng.

{Hàm này kiểm tra ngăn xếp rỗng, ngăn xếp được cài đặt bằng danh sách liên kép}

Function  Empty(T)
If T= Ø  then 
Empty:=TRUE;
else
         Empty:=FALSE; 
Return;

Lưu ý : P=>AVAIL, P<=AVAIL để biểu thị việc thu hổi và cấp phát bộ nhớ.!

             Link chương trình cài đặt bằng C:               https://linhtranitvnua.blogspot.com/2016/05/chuong-trinh-chuyen-mot-so-nguyen-thanh.html

0 nhận xét:

Đăng nhận xét