Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

Chương trình chuyển một số nguyên dương thành xâu nhị phân sử dụng danh sách liên kết kép

//Họ Tên: Trần Văn Linh
//MaSV:581597
//Lớp:K58QLTT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#include<stdio.h>


#include<stdlib.h>

//khai bao cau truc
struct node
{
int infor;
struct node *left;
struct node *right;
} *L=NULL,*R=NULL;

//khai bao ham
void Insert(int x);// chen mot nut
int Delete();//xoa mot nut
int empty();//kiem tra danh sach rong

//==chuong trinh chinh==
int main()
{
int n,thuong;
printf("Nhap so nguyen can chuyen sang dang nhi phan:");
do
{
scanf("%d",&n);
if(n<0)
printf("\nSo nguyen nhap phai duong,nhap lai: ");
}while(n<0);
thuong=n;
while(thuong)
{
Insert(thuong%2);
thuong/=2;
}
printf("\n%d chuyen sang dang nhi phan la:",n);
while(!empty())
printf("%d",Delete());
return 0;
}
//==Dinh nghia ham==
void Insert(int x)
{
struct node *N;
N=(struct node*)malloc(sizeof(struct node));
N->infor=x;
N->left=NULL;
N->right=NULL;
//bo sung vao dinh ngan xep
if(L==NULL)
{
L=N;
R=N;
}
else
{
N->right=L;
L->left=N;
L=N;
}
}
//-------------
int Delete()
{
int tg;
struct node *P;
if(L==NULL)
{
printf("Danh sach rong.!");
return 0;
}
tg=L->infor;
P=L;
if(L->right==NULL)
{
L=NULL;
}
else
{
L=L->right;
L->left=NULL;
}
free(P);
return tg;
}
//-------------
int empty()
{
if(L==NULL)
return 1;
return 0;
}
//-------------

0 nhận xét:

Đăng nhận xét